Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie" został utworzony w1986 roku. Celem jego powołania była ochrona i zachowanie terenów rozciągających się na wschód od Puszczy Knyszyńskiej, wyróżniających się rzeźbą terenu, wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi, i wypoczynkowymi. Powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu wynosi 38742 ha. Charakteryzuje się on urozmaiconą rzeźbą pochodzenia lodowcowego, otwartym krajobrazem ukształtowanym przez tradycyjne rolnictwo oraz drewnianą regionalną zabudową wsi.

Obszar „Wzgórz Sokólskich" obejmuje swoim zasięgiem północno-wschodni fragment zasięgu administracyjnego Obrębu Sokółka, gdzie w szachownicy z gruntami innych własności znajdują się działki ewidencyjne będące w zarządzie  Nadleśnictwa Supraśl o łącznej powierzchni 2,20 ha.