Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Supraśl spotykamy się niemal ze wszystkimi nizinnymi typami siedliskowymi lasu. Największą powierzchnię zajmują bór mieszany świeży oraz las mieszany świeży (blisko 80% powierzchni naszych lasów).

 

W nadleśnictwie skład gatunkowy lasów charakteryzuje się dużą zgodnością z siedliskiem. Innymi słowy las posadzony i pielęgnowany ręką człowieka nie różni się w istotny sposób od lasu naturalnego który sam wyrósłby w tym miejscu. Niewiele jest u nas obszarów lasu rosnącego niezgodnie z warunkami siedliskowymi. W przyszłości te fragmenty będą wymagały przebudowy. Jednak doprowadzenie do pełnej zgodności wymaga czasu, bo przecież nieracjonalne byłoby natychmiastowe wycięcie drzewostanów bez względu na wiek, sytuację przyrodniczą i gospodarczą.

Skład gatunkowy naszych lasów wynika z panującego w północno-wschodniej Polsce klimatu (charakter kontynentalny) oraz podłoża glebowego ukształtowanego przez ostatnie zlodowacenie które objęło Podlasie. Te dwa czynniki przesądzają o borealnym, północnym charakterze naszych lasów. Można go porównać do południowych krańców tajgi. W Puszczy Knyszyńskiej, a więc i w Nadleśnictwie Supraśl, dominują drzewa iglaste: sosna i świerk. Największą domieszkę liściastą tworzą brzoza, olsza i dąb.

Przeciętny wiek naszych drzewostanów wynosi 57 lat. Największą powierzchnię zajmują lasy w wieku 80-90 oraz 50-60 lat. Taka sytuacja jest odzwierciedlaniem akcji zalesieniowych prowadzonych w okresach powojennych. Zmniejszona jest natomiast liczebność klas wieku drzew wyrosłych w okresie I i II wojny światowej – mało wówczas dbano o odnowienie lasu koncentrując się na jego eksploatacji. Z tego powodu niska jest też liczebność tych grup drzewostanów, które w trakcie wojen, gdy zapotrzebowanie na drewno było duże, nadawały się już do wycięcia.
 

Udział siedlisk leśnych

 • 46 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 52 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 2 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 77 proc. – sosna, modrzew
 • 8 proc. –  świerk
 • 6 proc. - olsza
 • 6 proc. – brzoza
 • 3 proc. – pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 5 proc. – I klasa
 • 16 proc. – II klasa
 • 22 proc. – III klasa
 • 26 proc. – IV klasa
 • 15 proc. – V klasa
 • 10 proc. – VI klasa
 • 6 proc. – VII i starsze